„Nyerj dedikált A Dal 2018 CD-t”

„Nyerj dedikált A Dal 2018 CD-t”

Játékszabályzat


  

A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”). 

  

A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden 14 év feletti természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek (a továbbiakban: „résztvevő” vagy „játékos”). A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a játékra történő jelentkezés elküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 


A Játék menete 

A Játék során a Dal Facebook oldalán (
https://www.facebook.com/adalshow ) közzétett posztban feltett kérdésre kell, a poszthoz tartozó kommentben válaszolni. A Játékban az első három helyes választ adó nyer.

A nyerteseket a Facebookon értesítjük 48 órán belül.

A nyereményátadás az MTVA telephelyén történik.


A Szervező jogai 

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. 

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget. 

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. 

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

Adatkezelés 

A Játékban való részvétel mindössze a nyerteseknek történő nyeremény-átadással kapcsolatban járhat az ehhez szükséges adatkezeléssel. Erre való tekintettel a Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően minden személyes adatot bizalmasan kezel. 

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette, és minderre tekintettel megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz (illetve a nyeremény átvételéhez) megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa,  kezelje. 

A Játékos minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a nyeremény átvétele érdekében megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, stb.) a Szervező adatbázisába kerüljenek, ahol korlátlan ideig megőrzik azokat, és a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve a Szervező műsorairól, programjairól, nyereményjátékairól szóló tájékoztatás céljából felhasználhassa. 

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg. 


Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016. 

Játékos a játékban való részvétellel kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot 
(http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat. Játékos – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban –, a játékban való részvétellel hozzájárul, hogy adatait az MTVA játékban való részvételéhez, illetve a nyeremény átadásához, valamint a jelen Játékszabályzatban rögzített célokhoz szükséges mértékben kezelje. 

Vegyes rendelkezések 

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli